المنت آبگرمکنی

المنت آبگرمکنی

المنت های آبگرمکن با پوشش مسی برای مخازن آبگرمکن ،با روش غوطه وری در آب ایجاد گرمایش ایجاد مکنند. المنت های هیترسازان از مس با خلوص و ضخامت بالاتولید میشود. خلوص بالااثرگذاری عناصرشیمیایی معلق در آب را کاهش ، در نتیجه طول عمر المنت در مقایسه با نمونه های مشابه چشمگیرتر است . غلاف ترموستات محل قرارگرفتن کپسول (Bulb)ترموستات و قطع جریان در دما و زمان مناسب میباشد. در مدل دو غلاف ، دو لوله برای ترموستات قابل تنظیم و ایمنی ( قطع کننده فاز و نول) طراحی شده تا مطابق با الزامات استاندارد 1562 ایران مورد استفاده قرار گیرد.

Date

02 بهمن 1393

Tags

المنت آبگرمکنی
© 2015 Heater Sazan Co.. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search